मुख्यमन्त्रि पडेलले सपत

    k|b]z # sf d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] kb tyf uf]kgLotfsf] ;ky lnPsf 5g\.   x]6f}F8fl:yt k|b]z;ef sfof{nodf k|d'v cg'/fwf...


Image result for dormani paudel and anuradha koirala  k|b]z # sf d'VodGqL 8f]/dl0f kf}8]nn] kb tyf uf]kgLotfsf] ;ky lnPsf 5g\.
 x]6f}F8fl:yt k|b]z;ef sfof{nodf k|d'v cg'/fwf sf]O/fnfaf6 kf}8]nn] ;f]daf/ laxfg ;ky u|x0f u/]sf x'g\.
 kf}8]nn] ;f]daf/ laxfg !! #) ah] kbef/ u|x0f ug]{ sfo{qmd /x]sf] d'VodGqLsf] sfof{non] hgfPsf] 5.
kf}8]n ;f]daf/ g} # ;b:oLo dGqLd08n u7g ug]{ tof/Ldf /x]sf 5g\.

COMMENTS

Name

Featured अटो अपराध अर्थ वाणिज्य कृषि खेलकुद दुर्घटना देश देश परिवेश परिवेश पूर्व बैङ्क भिडियाे मनोरञ्जन राजनीति राजनीति परिवेश विदेश समसामियक समाचार समाज समाज अपराध समाज परिवेश स्वास्थ्य
false
ltr
item
गुरासँ एफ्.एम्.: मुख्यमन्त्रि पडेलले सपत
मुख्यमन्त्रि पडेलले सपत
http://1hu9t72zwflj44abyp2h0pfe-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/01/Anuradha-Koirala-2.jpg
गुरासँ एफ्.एम्.
http://www.gurasfm.com/2018/02/blog-post_91.html
http://www.gurasfm.com/
http://www.gurasfm.com/
http://www.gurasfm.com/2018/02/blog-post_91.html
true
7688986134927037870
UTF-8
समाचार भेटाउन सकिएन सबै हेर्नुहोस थप पढ्नुहोस जवाफ दिनुहोस जवाफ नदिनुहोस हटाउनुहोस सर्जक गृह पेजहरू समाचारहरू सबै हेर्नुहोस तपाइको लागी ट्याग विगत खोज्नुहोस सबै खबरहरू तपाइले खोजे अनुसारको खबर पाउन सकिएन गृहमा फर्कनुहोस आइतबार सोमबार मङ्गल बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार आइत सोम मङ्गल बुध बिही शु्क्र शनि जनावरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाइ अगस्ट सेप्टेम्वर अक्टुवर नोभेम्वर डिसेम्बर Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec भर्खरै १ मिनेट पहिले $$1$$ मिनेट पहिले 1 घण्टा पहिले $$1$$ घण्टा पहिले हिजो $$1$$ दिन पहिले $$1$$ हप्ता पहिले ५ हप्ता पहिले फलोबरहरू फलो गर्नुहोस । यो उत्कृष्ट सामग्री हो । ताला हटाउनका लागी बाढ्नुहोस् । सबै कोड कपि गर्नुहोस । सबै कोड Select गर्नुहोस् । All codes were copied to your clipboard कोडहरू कपि गर्न सकिएन, कृपया [CTRL]+[C] वा ( CMD+C सँग Mac) थिच्नुहोस ।