धरानमा स्कारपीयाे दुर्धटना

w/fgsf] aLr ahf/df :sf/lkof] b'3{6gfdf k/]sf] 5 . w/fg !@ dx]G› ky lhP; dfs]{6 5]pdf af !% r *$*% gDa/sf]  :sf/lkof] uP /flt sl/a ! ...


w/fgsf] aLr ahf/df :sf/lkof] b'3{6gfdf k/]sf] 5 . w/fg !@ dx]G› ky lhP; dfs]{6 5]pdf af !% r *$*% gDa/sf]
 :sf/lkof] uP /flt sl/a ! ah] b'3{6gf x'bf To;df ;jf/ rfns k|lj0f tfd|fsf/;lxt & hgf 3fOt] ePsf 5g\ .
3fOt]sf] aLkL sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fgdf pkrf/ ePsf] / 3fOt] dWo % hgfsf] ;fdfGo /x]sf]n] l8irfh{ eO;s]sf] c:ktfnn] hgfPsf] 5 . w/fg !@ sf ljj]s >]i7 / rfns w/fg ( lgjf;L k|jL0f tfd|fsf/sf] clxn] k|lti7fgdf pkrf/ eO/x]sf] 5 . ljj]s cj:yf ;fdfGo ePklg rfns tfd|fsf/sf] eg] afof cfvfdf uDeL/ rf]6 nfu]sf] k|lti7fg lrlsT;sn] atfPsf 5g\ .
w/fg !% au/sf]6af6 lh/f]KjfOG6 lx8]sf] :sf/lkof] ljh'nL 7f]lsb} k'g dflyNnf]kl6 /x]sf] k;nsf] ;6{/df 7f]lsg k'Ubf :sfl/kof] pQfgf] k/]sf] xf] . :sf/lkof]sf] 7Ss/af6 ljh'nLsf] kf]n n8]sf] 5 eg] tf/x? e'O{df nlqPsf 5g\ eg] k;nsf] ;6{/df ;fdfGo Iflt k'u]sf] 5 .
b'3{6gf s] s;/L eof] eGg] s'/f cg'';Gwfg eO/x]sf] Onfsf k|x/L sfof{no w/fgdf l8P;kL /fd]Zj/ kf}8]nn] atfpg'eof] .

COMMENTS

Name

Featured अटो अपराध अर्थ वाणिज्य कृषि खेलकुद दुर्घटना देश देश परिवेश परिवेश पूर्व बैङ्क भिडियाे मनोरञ्जन राजनीति राजनीति परिवेश विदेश समसामियक समाचार समाज समाज अपराध समाज परिवेश स्वास्थ्य
false
ltr
item
गुरासँ एफ्.एम्.: धरानमा स्कारपीयाे दुर्धटना
धरानमा स्कारपीयाे दुर्धटना
गुरासँ एफ्.एम्.
http://www.gurasfm.com/2018/02/blog-post_12.html
http://www.gurasfm.com/
http://www.gurasfm.com/
http://www.gurasfm.com/2018/02/blog-post_12.html
true
7688986134927037870
UTF-8
समाचार भेटाउन सकिएन सबै हेर्नुहोस थप पढ्नुहोस जवाफ दिनुहोस जवाफ नदिनुहोस हटाउनुहोस सर्जक गृह पेजहरू समाचारहरू सबै हेर्नुहोस तपाइको लागी ट्याग विगत खोज्नुहोस सबै खबरहरू तपाइले खोजे अनुसारको खबर पाउन सकिएन गृहमा फर्कनुहोस आइतबार सोमबार मङ्गल बुधबार बिहीबार शुक्रबार शनिबार आइत सोम मङ्गल बुध बिही शु्क्र शनि जनावरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाइ अगस्ट सेप्टेम्वर अक्टुवर नोभेम्वर डिसेम्बर Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec भर्खरै १ मिनेट पहिले $$1$$ मिनेट पहिले 1 घण्टा पहिले $$1$$ घण्टा पहिले हिजो $$1$$ दिन पहिले $$1$$ हप्ता पहिले ५ हप्ता पहिले फलोबरहरू फलो गर्नुहोस । यो उत्कृष्ट सामग्री हो । ताला हटाउनका लागी बाढ्नुहोस् । सबै कोड कपि गर्नुहोस । सबै कोड Select गर्नुहोस् । All codes were copied to your clipboard कोडहरू कपि गर्न सकिएन, कृपया [CTRL]+[C] वा ( CMD+C सँग Mac) थिच्नुहोस ।